Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden CJAYS

Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden.

Artikel 1

De koopovereenkomst komt tot stand, nadat de internetbestelling per e-mail is bevestigd en geldt voor de in de bevestigings e-mail vermelde artikelen. Controleer deze e-mail goed op eventuele fouten.

Bestellingen van voorraadartikelen kunt u conform met de Nederlandse wet ‘Kopen op afstand’ kosteloos en zonder opgave van reden binnen 7 dagen annuleren. Artikelen die speciaal voor u besteld zijn, zijn van annulering uitgesloten.

Artikel 2 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de klant, zal de verkoper gerechtigd zijn de in redelijkheid door hem gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen onder de verplichting deze aan de klant te specificeren.

Aanbiedingen en bestellingen

Artikel 3

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

Artikel 4

Cjays kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingfouten.

Artikel 5

Cjays kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Deze worden apart vermeld op de factuur. Verzendkosten worden berekend per KG.

Artikel 7 

Een samengestelde prijsopgave verplicht Cjays niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 8

Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Levering

Artikel 9

Tijdens de bestelprocedure heeft de klant de mogelijkheid om een gewenste afleverdatum op te geven. Indien het voor verkoper niet mogelijk is op de gewenste datum af te leveren, zal de verkoper de klant daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Verkoper bevestigt, per e-mail, de overeengekomen afleverdatum aan de klant. Indien de aflevering niet op deze datum plaats kan vinden en evenmin in de navolgende 21 dagen, uitsluitend door oorzaken welke niet aan de klant zijn toe te rekenen, zal de verkoper de klant daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de klant terugbetaald.

Artikel 10 

Indien leverantie onmogelijk is door overmacht of een andere oorzaak die de verkoper niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Onder overmacht worden tenminste verstaan: staking, oproer, molest, diefstal of brand per verkoper, dan wel toeleveranciers, evenals elke onvoorziene van buiten komende oorzaak. Indien de verkoper zich op overmacht beroept, is de klant gerechtigd na het stellen van een termijn tot nakoming van vijf werkdagen de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden, behoudens indien de oorzaak van de overmacht gelegen is in de risicosfeer van de klant.

Artikel 11

Leveranties van artikelen geschieden ongemonteerd. Indien bezorging is overeengekomen zal bezorging plaatsvinden op de begane grond in de direct achter de voordeur gelegen ruimte, mits deze zonder trap of treden bereikbaar is. Indien om bouwkundige of andere redenen het te leveren product (b.v. een lasmachine) niet achter de voordeur kan worden afgeleverd vanwege de afmetingen van het apparaat is de verkoper gerechtigd aflevering bij het door de klant aangewezen perceel te laten plaatsvinden dan wel de leverantie af magazijn verkoper te laten plaatsvinden, zulks ter keuze van de klant. Indien de klant dit wenst, kan leverantie op de door de klant aan te wijzen plaats plaatsvinden, mits vrij voor het apparaat toegankelijk. Indien de klant de hiervoor verschuldigde kosten aan de verkoper voldoet. Desgevraagd zullen de kosten schriftelijk vooraf aan de klant worden opgegeven.

Artikel 12 

De feitelijke afleveringsdatum geldt als levering, ongeacht of nog installatie dient plaats te vinden.

Artikel 13

De verkoper levert de door hem te leveren goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, met inachtname van de fabrikants- of importeursgarantie. Bedoelde garantiebepalingen worden geacht een integraal onderdeel van de overeenkomst uit te maken, tenzij hiervan schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst is afgeweken.

Artikel 14

Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.

Artikel 15

Met betrekking tot afgeleverde zaken dient de klant de afgeleverde zaken ten spoedigste en in elk geval binnen tien werkdagen na ontvangst te controleren op eventuele gebreken of defecten. Reclames op grond van niet goed functioneren cq. bestaande mankementen van de geleverde zaken dienen binnen tien werkdagen, nadat deze geconstateerd zijn, schriftelijk bij verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame zal geacht worden te zijn vervallen. Schade aan de verpakking dient men aan de bezorger te melden en door hem op de vrachtbrief te laten noteren.

Artikel 16 

De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

a. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met 30 euro, deze extra kosten dienen contant te worden afgerekend bij levering.

b. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 16 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

c. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:
– beschadigd wordt aangeboden,
– niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.

Artikel 17

Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:

– een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,
– het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,
– de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd,
– de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.

 

Betaling/prijzen

Artikel 18 

Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald per Ideal / Creditcard / Paypal / Bank of Contant,
of schriftelijk overeengekomen, met beide goedkeuring in betaling van 60-90 dagen.

De door verkoper gehanteerde prijzen zullen worden gehandhaafd, tenzij sprake is van kennelijke drukfouten, vergissingen of inmiddels opgelegde prijswijzigingen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd van overheidswege opgelegde prijsverhogingen of heffingen door te berekenen. Met betrekking tot reparaties zal verkoper gerechtigd zijn, indien door de klant niet integraal aan alle betalingsverplichtingen zal zijn voldaan, afgifte van bewerkte of gerepareerde goederen op te schorten.

 

Niet goed, geld terug

Artikel 19

Zijn de door ons geleverde goederen beschadigd of niet in overeenstemming met het bestelde type(s), dan wordt de apparatuur kosteloos door ons retour genomen, mits ongebruikt en in de originele, ongeschonden verpakking. Beschadigingen dient u te melden binnen 24 uur na aflevering. Wij betalen het volledige aankoopbedrag terug als binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. U kunt ons ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

 

Geschillen

Artikel 22

Alle geschillen zullen worden beslecht door de normale bevoegde Nederlandse rechter onder toepassing van Nederlands recht, tenzij partijen schriftelijk vooraf overeenkomen het geschil door een geschillencommissie te laten beslechten.

 

Garantie

Artikel 23

Wij leveren op nieuwe producten uitsluitend de originele fabrieksgarantie.

Op gebruikte lasapparatuur wordt door de verkoper garantie verleend voor een periode van drie maanden vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd.
De garantie voor een gebruikte lasmachine geldt alléén voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
De garantie voor de gebruikte lasmachine betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop voor de koper niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik zijn ontstaan.
De koper kan geen recht op schadevergoeding  ontlenen.
Niet onder de garantie vallen slijtdelen, lastoortsen en accessoires, normale slijtage, defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd of ondeskundig gebruik, defecten door schokken of een val, weersinvloeden en reparaties en aanpassingen die niet door de verkoper of diens schriftelijke toestemming zijn verricht.
De eventuele schade die veroorzaakt is wordt eerst hersteld door Cjays lastechniek, de herstelperiode is (met eventuele uitzondering*) één week na het ontstane defect.
*Met uitzondering wordt bedoeld dat er eventueel onderdelen etc. besteld zijn/gaan worden.